Украина
Польша
Беларусь
Россия

Визовые вопросы - ответы по Белостоку

Сформулируйте Ваш вопрос нашему эксперту и Вы получите ответ что именно вас интересует по въезду указав страну, цель и длительность Вашей поездки. Будем рады помочь.

Карта побыта - дает Вам возможность пребывать на территории Польши и работать, если Вы находите работодателя, который предоставит Вам льготные условия труда как для матери одиночки, которая переезжает в Польшу с ребенком - это будет хорошо, однако найти такого не так легко. Лучшим бы вариантом было для Вас и ребенка проверить есть ли у Вас польские корни (хотя бы один из дальних родственников - прабабушка или прадедушка должны быть поляками) тогда варианты по льготам и для вас и для ребенка в дальнейшем, если планируете длительное пребывание в Польше. Будем рады помочь с поиском польских корней. Управление по делам иностранцев занимается предоставлением социальной помощи иностранцам - можете обратится с Вашим вопросом о льготах и помощи на ребенка не посредственно туда.

Она должна иметь  страховку ГОСУДАРСТВЕНУЮ  Zasady solidaryzmu społecznego

---
System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce jest oparty na zasadzie solidaryzmu społecznego. Wynika z tego, że czynniki ryzyka (związane z wiekiem, stanem zdrowia, płcią itp.) są rozłożone na wszystkich ubezpieczonych, natomiast świadczenia dla osób o skrajnie złej sytuacji finansowej są finansowane z budżetu państwa. W ramach tej zasady jedna składka ubezpieczonego zapewnia prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członkom rodziny.

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni – bez względu na wysokość opłacanej składki – otrzymują kompleksową pomoc medyczną w zależności od potrzeb zdrowotnych. Wszyscy mają równy dostęp do tych samych świadczeń opieki zdrowotnej. Składka jest naliczana proporcjonalnie do wysokości zarobków ubezpieczonego, nie odgrywają tu żadnej roli: wiek, płeć, przebyte choroby czy ryzyko zdrowotne związane z wykonywaną pracą lub uprawianymi sportami.

 

Składa zapraszający:

1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,
dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu, np.:
w przypadku mieszkania własnościowego: akt własności lub akt notarialny oraz zgoda pozostałych właścicieli w formie oświadczenia na piśmie,
w przypadku lokalu komunalnego lub spółdzielczego: przydział ze spółdzielni oraz zgoda spółdzielni lub właściwego organu dysponującego lokalem w formie oświadczenia na piśmie,
w przypadku lokalu wynajmowanego: umowa najmu lokalu oraz zgoda właściciela lokalu w formie oświadczenia na piśmie,
w przypadku hotelu – wstępna rezerwacja na okres zaproszenia.


dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

pisemna zgoda współmałżonka na zaproszenie cudzoziemca. Jeśli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa należy dostarczyć akt notarialny wykluczający wspólność majątkową.

osoba zapraszająca przedstawia: dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu.


Szczegółowe określenie środków finansowych jakie powinien posiadać zapraszający:

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej po 515 zł. na siebie, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz zapraszanego cudzoziemca, na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce (gdy zapraszanym jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, rodzice małżonka, dzieci małżonka – kwota ta wynosi 200 zł) – należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadane wymienionych środków od razu na cały okres pobytu (może to być wyciąg z konta bankowego).

Jeżeli okres zaproszenia jest krótszy niż jeden miesiąc – wymagane środki finansowe pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni pobytu,

Obowiązek posiadania środków finansowych jest także spełniony, jeżeli zapraszający dysponuje w każdym miesiącu planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce kwotą w wysokości o której mowa w pkt 1 – należy przedstawić dokumenty potwierdzające regularne i stałe uzyskiwanie środków finansowych (może to być zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów).

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu cudzoziemca, nie mniej niż:

200 zł. – w przypadku podróży powrotnej do państwa sąsiadującego z Polską,
500 zł. – w przypadku podróży powrotnej do innego państwa europejskiego,
2500 zł. – w przypadku podróży powrotnej do państwa nieeuropejskiego.


Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Przykład:

Osoba fizyczna, pozostająca we wspólnocie małżeńskiej, mająca na utrzymaniu dwoje dzieci zaprasza cudzoziemca z kraju nieeuropejskiego na okres 3 miesięcy winna przedłożyć środki finansowe w wysokości co najmniej 10225 zł. (sposób obliczenia: 5 osób x 515 zł. x 3 miesiące + 2500 zł (bilet powrotny) = 10225 zł.)

Это индивидуально решает каждый из банков куда вы обратитесь, сопоставив ваши  доходы расходы,.

Нет, если будете ехать по этому приглашению. Если для вас возьмет работодатель новое приглашение - на эти даты - то сможете. Потому как  вы должны будете показывать пограничникам эти данные при въезде и выезде.

Пройти бугалтерские курсы в Белостоке не составляет труда. Необходимо выбрать, желательно профессиональные курсы бухгалтерского обслуживания, записаться на них оплатить и на основании этих документов получить визу на учебу и пройти полноценное курсы. Знание польского языка конечно приветствуется потому как с вероятностьюдо 90% курсы будут на польском языке.Кроме этого,  советую если планируете заниматься в бухгалтерской деятельностью в Польше максимально профессионального, не проходить курсы в полициальных школах и учреждениях подобным этим школам и проходить курсы непосредственно в едином сообществе польских бухгалтеров, в основном они по всем городам проводятся. Это  непосредственно профессиональные курсы разных тематик и направлений по знаниям учащихся. Пишем в гугл Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, если понадобится помощь пишите нам,.